Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia


Tieto Obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.tamarinka.sk Účelom týchto Obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (www.tamarinka.sk) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka) na strane druhej.Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.tamarinka.sk je:
TAMARINKA SRO
M.Kukučina 67/29
Michalovce 07101
IČO: 48 310409

DIČ:2120135490

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami, zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.
Všetky objednávky prijaté cez internetovú stránku www.tamarinka.sk považujeme za záväzné . Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním objednávky zo strany kupujúceho a jej prijatím na strane predávajúceho. Kupujúci platí cenu, ktorá je uvedená v e-maili, ktorý dostane po potvrdení objednávky. Pre telefonické objednávky platí cena, ktorá je uvedená na stránke v deň objednania tovaru. Vyhradzujeme si právo na predĺženie dodacej doby a to v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné udalosti. V takomto prípade bude kupujúci okamžite informovaný.
2. Vybavenie objednávky
Tovar dodávame kupujúcemu na základe elektronickej alebo telefonickej objednávky. Podmienkou platnosti každej objednávky je vyplnenie povinných údajov pri odoslaní objednávky. Predávajúci je oprávnený žiadať od kupujúceho overenie objednávky e-mailom alebo telefonicky. Predávajúci je tiež oprávnený žiadať zálohu za tovar väčšej hodnoty, alebo za tovar výhradne na objednávku.Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky predávajúcim. Na uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky. Pre objednanie tovaru je potrebné kliknúť myšou na obrázok vložiť do košíka a daný produkt Vám bude vložený do nákupného košíka. Po záväznom potvrdení objednávky dostanete okamžite spätné potvrdenie o prijatí objednávky na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli pri registrácii. Registrovaný zákazník si môže sledovať históriu objednávok na svojom konte po prihlásení. Daňový doklad (faktúra), ktorý slúži zároveň aj ako záručný list, bude zákazníkovi odoslaný elektronicky a to na e- mailovú adresu uvedenú pri objednávke. Nákupom zákazník súhlasí s odoslaním elektronickej podoby daňového dokladu na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke. V prípade, že má zákazník záujem o písomnú faktúru, je potrebné o tom upozorniť predajcu.


3. Stornovanie objednávky


Zákazníci môžu svoju objednávku zrušiť najneskôr do doby vyskladnenia tovaru, a to e-mailom na adrese tamarinka@tamarinka.flox.sk, na základe ktorého Vám pošleme potvrdenie o zrušení objednávky . Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť Vaše meno, číslo objednávky a názov objednaného tovaru. Predávajúci má právo zrušiť objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob, alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení, a taktiež ak objednávku nie je možné záväzne potvrdiť (chybné telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-mail, atď.). V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho, za účelom dohody o ďalšom postupe. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom.V prípade, že kupujúci už zaplatil za zrušenú objednávku , bude mu táto čiastka vrátená do 15 dní od zrušenia objednávky, bezhotovostným prevodom na ním určený účet alebo poštovým poukazom.
4. Dodacie podmienky a spôsob platby
Kupujúci uhradí kúpnu cenu podľa zvoleného spôsobu platby a tovar obdrží podľa spôsobu dopravy, ktorú si kupujúci zvolil pri objednávaní tovaru.Tovar expedujeme bez zbytočného odkladu obvykle v lehote 2-10 dní odo dňa doručenia platnej objednávky, v závislosti od spôsobu platby, ktorý si zákazník zvolí pri objednávke. Predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie dodacej doby v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné okolnosti. O takomto predĺžení dodacej lehoty je kupujúci bezodkladne informovaný telefonicky alebo e-mailom. Tovar Vám bude doručený na adresu, ktorú uvediete v objednávkovom formulári. Dodacia adresa môže byť iná ako fakturačná adresa. Pri odmietnutí prevzatia objednaného tovaru sa kupujúci zaväzuje predávajúcemu zaplatiť náklady na dopravu vo výške 3 €.
Tovar doručujeme nasledujúcimi spôsobmi:
- Slovenská Pošta- Doporučený list 1.triedy
Objednávka v rámci SR (doručenie slovenskou poštou)
objednávka do 49,99 EUR: poštovné 2,20 EUR
objednávka od 50,00 EUR /vrátane/ : poštovné 0 EUR
- Slovenská Pošta- Dobierka
Tovar odosielame na dobierku len v rámci SR.
Spôsob platby-Dobierka
Klient zaplatí za tovar a poštovné až pri prevzatí na pošte. Tovar na dobierku odosielame od 2-10 pracovných dní od záväzného objednania. Zásielka Vám bude doručená priamo domov, preto je vhodné mať pripravenú hotovosť.
V prípade nezastihnutia, obdržíte" Oznámenie o uložení zásielky" („žltý lístok"), s ktorým si zásielku musíte vyzdvihnúť na Vašej pošte do 18 dní. V prípade, že si zákaznik tovar objedná formou dobierky a tovar si neprevezme, pri ďalšej objednávke mu tovar bude zaslaný až po úhrade danej sumy prevodom na účet.
Výhody: Rýchlosť - objednávka je expedovaná ihneď po dokončeni vašej objednávky.
Nevýhody: Cena - najdrahší spôsob. Zasielanie doporučeného listu 1. triedou na dobierku je o 1,00 EUR drahšie ako doporučený list 1. triedou (štandardný spôsob dopravy).
Upozornenie: Je dôležité, aby zákaznik tovar prebral! Pri neprevzatí dobierky sa tovar vráti odosielatelovi. V takomto prípade nám vznikajú nepokryté náklady na poštovnom a balnom a zákaznik je povinný uhradiť tieto náklady na účet e-shopu: www.tamarinka.sk. Toto pravidlo je zakotvené v našich obchodných podmienkach.
Uzavretím obchodnej zmluvy, čiže odoslaním záväznej objednávky sa kupujúci zaväzuje k prebratiu tovaru a tým k zaplateniu faktúrovanej sumy. Pri nedodržaní obchodných podmienok (neprevzatie dobierky),má www.tamarinka.sk nárok na kompenpenzáciu nákladov spojených so zabalením a odoslaním tovaru do výšky 3,00 Eur. Kupujúci, ktorý poruší obchodné podmienky neprevzatím zásielky, je povinný uhradiť tieto náklady na účet e-shopu www.tamarinka.sk.


5. Záruky a reklamácie


Na všetok tovar poskytujeme zákonom stanovenú záručnú dobu 24 mesiacov, pokiaľ nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak. Záručná doba, začína plynúť dňom expedovania tovaru. Predávajúci zodpovedá za všetky chyby výrobku, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim alebo ktoré sa objavia v priebehu záručnej doby. Nevzťahuje sa na chyby spôsobené nešetrným zaobchádzaním alebo mechanickým poškodením. Reklamáciu je možné uplatniť poštou.
Náklady na dopravu k nám hradí kupujúci, dopravu späť ku kupujúcemu hradíme my. Ak zistíte chybu výrobku, na ktorú sa vzťahuje reklamácia počas záručnej doby, napíšte nám na e-mailovu adresu tamarinka@tamarinka.sk a počkajte na pokyny ako postupovať. V prípade pokynov s doručením na našu adresu je potrebné, aby ste tovar doručili vrátane faktúry. Doručiť tovar k nám môžete prostredníctvom Slovenskej pošty doporučene 1. alebo 2. triedou. Neposielajte tovar na dobierku.
Reklamácie posielajte poštou na adresu :
TAMARINKA SRO
M.Kukučina 67/29
Michalovce 07101
- k reklamácii je nutné predkladať len tovar vyčistený a zbavený všetkých nečistôt
- do zásielky nám prosím uveďte príčinu reklamácie
- priložte kópiu faktúry - priložte presnú definíciu vady, poškodenia a miesto ak sa dá označte .
- v prípade, že reklamáciu uznáme, uveďte aj vaše číslo účtu, kde peniaze vrátime, prípadne nás upozornite, že máte záujem o ten istý tovar /v prípade, že bude ešte dostupný/
- uveďte aj vaše číslo telefónu, e-mail, aby sme mohli reklamáciu expresne vybaviť a podať vám o nej informácie
Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté:
- prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením
- znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby
- používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa
- vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom
- zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy)
- prepätím, napr. pri údere blesku, vplyvom magnetického poľa
- pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu
-mechanickým poškodením- roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev tovaru a pod.
V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.Predávajúci rozhodne o reklamácii najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť, alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Predávajúci upozorní o vybavení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, alebo e-mailom a tovar odošle na vlastné náklady na adresu kupujúceho. Spolu s tovarom odošle kupujúcemu aj reklamačný protokol.Po vybavení reklamácie bude kupujúcemu odoslaný opravený tovar a reklamačný protokol.Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.


6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy


Kupujúci – spotrebiteľ, je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 pracovných dní od prevzatia tovaru podľa týchto všeobecných obchodných podmienok bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji"). Kupujúci – spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a jednorazovo vyskúšať. Výskúšať tovar neznamená začať ho používať a následne ho vrátiť predávajúcemu.V prípade, že bol tovar už zaplatený, peniaze Vám vrátime najneskôr do 15 dní po obdržaní vrátenej zásielky, na účet, z ktorého ste zaplatili, prípadne inou formou podľa vzájomnej dohody.Odstúpenie od zmluvy nemôže byť uskutočnené elektronickou formou komunikácie .
POSTUP:
1.) Tovar nám prosím zašlite najneskôr do 14 dní od doručenia.
2.) Priložte list o odstúpení od kúpy tovaru, kde uvediete
- Vaše meno, adresu a telefónne číslo,
- v prípade, že požadujete vrátiť peniaze na účet, tak uveďte číslo účtu, v prípade, že si prajete vrátiť peniaze formou poštovej poukážky, uveďte nám danú skutočnosť do priloženého listu,
- číslo faktúry,
- Váš podpis a dátum.
3.) Späť s tovarom nám zašlite aj original- doklad o kúpe.
4.) Tovar zasielajte v pôvodnom obale /v pôvodnej krabici, alebo inom pôvodnom balení/, tak aby sa pri doručení nepoškodil alebo nezašpinil.
5.) Adresa pre doručenie :
TAMARINKA SRO

 

M.Kukučina 67/29
Michalovce 07101
Suma, ktorá Vám bude vrátená nezahŕňa výšku už zaplateného poštovného.


7. Ochrana osobných údajov


Všetky osobné údaje, ktoré sú nám zverené, nebudú bez Vášho súhlasu podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, poskytnuté tretím osobám ani iným subjektom. Kedykoľvek môžete požiadať o ich zmenu, zmazanie- telefonicky alebo e-mailom. Svoje údaje môžete takisto meniť v nastaveniach vášho účtu.


8. Záverečné ustanovenia


Predávajúci ručí kupujúcemu za odoslanie tovaru v rámci dohodnutej dodacej doby, za cenu tovaru v čase objednávky, za kvalitné zabalenie tovaru, za dodanie správneho tovaru. Predávajúci neručí kupujúcemu za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú Slovenskou Poštou (alebo udaním nesprávnej adresy kupujúceho), za poškodenie zásielky zavinené Slovenskou poštou (v takom prípade je nutné uplatňovať reklamáciu priamo u na pošte- resp. u poštára). Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia Obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky, taktiež i platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na internetovej stránke www.tamarinka.sk

Táto stránka používa cookies. Viac info

Prihlásenie